Medezeggenschap

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de verplichte, speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Daarnaast wordt de directeur van het Samenwerkingsverband gevoed door de OPR met thema’s die spelen onder de ouders en op de scholen. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze raad moeten ouders en personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Binnen Samenwerkingsverband Westland zijn 10 schoolbesturen vertegenwoordigd. Vanuit 5 besturen is een leerkracht en een ouder afgevaardigd. Naast deze mensen zijn ook de directeur van het Samenwerkingsverband, een schoolondersteuner vanuit het samenwerkingsverband betrokken. Op die manier hebben we korte lijnen met elkaar.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Zie voor data en locatie deze site. Het staat u dus vrij om een vergadering te bezoeken. Ook de notulen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de site van het Samenwerkingsverband. 

Wilt u meedenken? Graag! Neem dan contact met ons op via de mail: opr@spow.nl.

Leden

Waarnemend Voorzitter: Vacature (wordt roulerend ingevuld)

Ouders

PCPOW Laura Kemeling
Lisette Vermeulen- Marcus
Garmt Meulendijks
West Openbaar Onderwijs Vacature
WSKO Vacature
Eenpitters Vacature
Speciaal Onderwijs Vacature

Leerkrachten

PCPOW Wanda Zuidgeest
West Openbaar Onderwijs Ilona van Mierlo
Vacature
WSKO Nick Hoogelander
Vacature
Eenpitters Vacature
Speciaal Onderwijs Vacature