Medezeggenschap

De Ondersteuningsplanraad.
De ondersteuningsplanraad (OPR) is de verplichte, speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Daarnaast wordt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband gevoed door de OPR met thema’s die spelen onder de ouders en op de scholen. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze raad moeten ouders en personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit één van die medezeggenschapsraad afkomstig te zijn.

Binnen Samenwerkingsverband Westland zijn tien schoolbesturen vertegenwoordigd. Vanuit vijf besturen is een leerkracht en een ouder afgevaardigd. Daarnaast is ook de directeur-bestuurder van het SPOW en een strategisch beleidsadviseur vanuit het samenwerkingsverband betrokken.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen de Raad van aangeslotenen, de directeur-bestuurder en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Zie de pagina ‘Agenda’ op deze website voor data en locatie. Het staat u dus vrij om een vergadering te bezoeken. Ook de notulen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de pagina ‘Downloads’ van deze website.
Wilt u meedenken? Graag! Neem dan contact met ons op via de mail: opr@spow.nl.

 

Leden

Leden OPR 2023-2024

Ouders

Groot bestuur PCPOW PCPOW Laura Kemeling
Lisette Vermeulen- Marcus
Groot bestuur, WSKO WSKO Ian Pottuijt
Groot bestuur WOO x
SO Herman Broeren Mariam Rasouli
Eenpitters binnen SPOW x

Personeelsleden

Groot bestuur PCPOW PCPOW Wanda Zuidgeest
Groot bestuur WSKO WSKO Petra van Eendenburg
Groot bestuur WOO WOO Ilona van Mierlo
SO Herman Broeren Anne van Gils
Eenpitters binnen SPOW Kind en Onderwijs Suzanne v.d. Heiden

1 Het voormalige algemeen en dagelijks bestuur.