Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA)

Indien het perspectief, om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, verloren dreigt te gaan wordt een HIA-overleg gepland. De ondersteuningsadviseur van het SPOW leidt het HIA-overleg en fungeert als 1e deskundige. Tijdens het HIA-overleg zijn, naast de leerkracht, de intern begeleider en de ondersteuningsadviseur van SPOW, in ieder geval de ouders aanwezig. Indien gewenst kan de schoolcontactpersoon van het Sociaal kernteam worden uitgenodigd voor een HIA-overleg. Ook kunnen andere extern deskundigen betrokken worden bij dit overleg. HIA is een actieve “ werkvorm” waarbij alle betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid op zoek gaan naar overzicht (wat weten we al?), inzicht (hoe kunnen we de dingen verklaren?) en uitzicht (wat is er nodig om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de leerkracht/ouder?).

Hiermee kan een HIA-overleg leiden tot:

  • Begeleiding vanuit de basisondersteuning van de school.
  • Begeleiding in de vorm van extra ondersteuning van de school. 
  • Het inzetten van een ondersteuningsarrangement (BOSK, zware ondersteuning of een TLV).

Een HIA-traject kan uit meerdere overleggen bestaan.