Extra ondersteuning

Voor een klein aantal leerlingen is de basisondersteuning onvoldoende om tot leren te komen, in dat geval kan ‘extra ondersteuning’ worden ingezet. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit:

  • Extra ondersteuning binnen de basisschool, waarbij de school gebruik maakt van het door het SPOW toegekende budget.
  • BOSK (Begeleiding Op School en in de Klas): specialisten vanuit het voormalig cluster 3 en cluster 4 onderwijs kunnen door de school ingeschakeld worden voor vragen m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze vorm van begeleiding is hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen en begeleiden van de leerkracht, incidenteel wordt ook individueel met een leerling gewerkt.
  • Extra ondersteuning vanuit het SPOW, in de vorm van plaatsing in de z.g. ‘ gedragsgroep’. Dit is een groep bestemd voor leerlingen met leerpunten ten aanzien van gedrag en werkhouding. De leerlingen blijven ingeschreven op de eigen basisschool en volgen 2 dagen per week onderwijs in deze groep. De overige dagen volgen zij onderwijs op de eigen school en werken dus zowel in de gedragsgroep als in de eigen groep aan de vooraf, voor en met hen, opgestelde doelen.
  • Advies vanuit het steunpunt hoogbegaafden.