Klachtenprocedure

Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat ouders zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Daarnaast biedt SPOW de mogelijkheid de casus voor een second opinion voor te leggen aan “SWV Onderwijs dat past”, samenwerkingsverband te Schiedam.

De procedure hiervoor is:

  1. Ouders vragen de second opinion aan bij het SPOW.
  2. De eerste deskundige van het SPOW neemt contact op met de voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie van “SWV Onderwijs dat past”.
  3. Het groeidocument wordt doorgestuurd naar “SWV Onderwijs dat past”. De ouders geven hier schriftelijk toestemming voor.
  4. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de gedragswetenschapper van het SPOW en de gedragswetenschapper van “SWV Onderwijs dat past”.
  5. De toelaatbaarheidscommissie “SWV Onderwijs dat past” formuleert, nadat het dossier doorgenomen is en ouders en het SPOW gehoord zijn, een advies.
  6. Het advies wordt schriftelijk en mondeling aan de ouders en aan het SPOW verstrekt.
  7. Accepteren de ouders het advies, dan kan het dossier worden afgesloten. Als de second opinion voor partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, is er sprake van een geschil. Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie passend onderwijs:

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/

Ouders behouden de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.