Algemeen

Ouders zijn voor scholen een cruciale partner. Ouders en scholen hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. Partner zijn betekent dat ouders en scholen elkaar goed informeren, elkaar betrekken en altijd vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek blijven. Ouders en school maken dus samen afspraken. Beide partijen zijn nodig om van de uitvoering van de afspraken een succes te maken. Dit betekent zo min mogelijk praten over kinderen / gezinnen, maar praten met de betrokken ouders en kinderen. Ouders worden al vanaf de eerste signalering van een mogelijke ondersteuningsbehoefte, als volwaardige partners, actief betrokken bij het zoeken naar de meest passende ondersteuning van hun kind. Dit kan zijn een passend aanbod binnen de basisondersteuning dan wel, met inschakeling van het ondersteuningsteam van de school, extra ondersteuning. Bij alle fasen van het te doorlopen traject zijn de ouders rechtstreeks betrokken.

Afstemming rondom individuele leerlingen

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking extra naar voren. Dat begint al bij de aanmelding. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte van de leerling goed doorspreken. Dan kan de leerling al bij de start echt passend onderwijs krijgen.

Ook wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning van de school zelf of vanuit het Samenwerkingsverband is overleg tussen ouders, school en eventuele deskundigen nodig. Indien overgegaan wordt op een SOT of HIA overleg wordt er toestemming van de ouders gevraagd en worden ouders uitgenodigd voor het overleg. 

Hetzelfde geldt wanneer een kind het beste geplaatst kan worden op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Goede afstemming is ook dan nodig omdat het hierbij ook gaat om de keuze voor een nieuwe school. 

Naast de actieve betrokkenheid van ouders bij de ondersteuning van hun kind, hebben ouders ook een aantal formele rechten in de trajecten van ondersteuningstoewijzing namelijk: 

  • Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het groeidocument.
  • Ouders hebben de mogelijkheid van het indienen van klachten en van bezwaar en beroep.

Overstap PO-VO