Nieuwe Leden Ondersteuningsplanraad

Praat en denk mee over passend onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

Passend onderwijs.
Onze kinderen verdienen de voor hen beste plek op een van onze scholen in of nabij de regio Westland. Als het even kan, gaan kinderen naar het reguliere onderwijs. Het gespecialiseerde onderwijs is er voor kinderen die daar beter op hun plek zijn. Zo worden ze allemaal optimaal voorbereid op een goede start van hun verdere leven: een vervolgopleiding en een fijne plek in de samenleving. Daar draait het om bij het vormgeven van passend onderwijs. Om dat te realiseren, werken de schoolbesturen met hun scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio is dat het SPOW.

Medezeggenschap: de Ondersteuningsplanraad.
Zoals scholen een medezeggenschapsraad (MR) hebben waarin de inspraak van ouders en personeel is geregeld, zo heeft ook elk samenwerkingsverband sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband wordt tijdens overleggen met die OPR gevoed met thema’s die spelen op de scholen onder de ouders en het personeel. In die ondersteuningsplanraad zitten net als in een MR ouders en leraren (50-50 verdeeld). De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR-en afkomstig te zijn.

Binnen de OPR zijn momenteel twee plekken vrijgekomen voor medewerkers van één van de volgende scholen:

  • Aloysiusschool Maasland (SKOM), Inova (BOOR), De Driemaster (Stichting Kind en Onderwijs), St. Jozefschool Hoek van Holland (RVKO), Vereniging voor Montessori Onderwijs (EWMM).
  • De Herman Broerenschool of de Strandwacht.

Word jij een van de nieuwe leden van onze OPR?

  • Je bent als personeelslid verbonden aan één van bovengenoemde scholen uit het samenwerkingsverband. • Je hebt een open, positief-kritische en constructieve blik en denkt graag in oplossingen.
  • Je hebt kennis van het thema ‘passend onderwijs’ of je bent bereid om je daarin te verdiepen.
  • Je kunt opereren op school overstijgend niveau en daarmee bijdragen aan gezamenlijk belang.
  • Je bent ongeveer 6 keer per jaar beschikbaar om met elkaar te vergaderen als lid van de OPR.

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar: opr@spow.nl ter attentie van ‘Ilona van Mierlo’, uiterlijk 2 februari 2023.