Update veldprojecten Dekkend Netwerk

22 juni 2023

In kalenderjaar 2021 is het onderzoek dekkend netwerk uitgevoerd binnen SPOW. Uit dit onderzoek kwamen zeven inhoudelijke aandachtsgebieden naar voren. Vorig schooljaar is besloten om voor vier van deze gebieden een veldproject op te starten. Voor deze vier veldprojecten geldt dat we in de loop van het komende schooljaar samen kijken op welke wijze ze (eventueel) als voorziening een plek krijgen in het nieuwe ondersteuningsplan. Voor de projecten hebben we ook vacatures in te vullen. Help je mee om deze in te vullen? Of heb je zelf interesse? Kijk dan op https://spow.nl/vacatures/

Project 1: Taalstimulering- en communicatie
In schooljaar 2023-2024 gaan diverse activiteiten lopen op het gebied van taalstimulering en communicatie. We werken binnen dit veldproject samen met de schoolbesturen en waar mogelijk met de Westlandse LEA. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we jullie hierover verder informeren.

Project 2: Jonge kind (kleuters)
We hebben bieden sinds dit schooljaar een BOSK Jonge Kind aan. Doel van deze BOSK is om de kennis en deskundigheid van individuele leerkrachten te vergroten. Hierdoor zijn leerkrachten (nog) beter toegerust bij het ondersteunen van en onderwijs bieden aan jonge kinderen met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die nog niet volledig helder is. Ook komend schooljaar wordt BOSK Jonge Kind via SPOW aangeboden.
Daarnaast bieden we vanuit het steunpunt Hoogbegaafdheid (HB) De Ontdekwereld aan. De doelgroep van deze voorziening zijn leerlingen uit groep 1, 2 en 3 met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong op één of meer gebieden en duidelijke zijnskenmerken (Tessa Kieboom), die op de basisschool al een compact en verrijkt lesaanbod krijgen aangeboden. Deelname aan De Ontdekwereld moet leiden tot gemotiveerde leerlingen die verder aan de slag kunnen met een compact en verrijkt lesprogramma aanbod krijgen op de eigen basisschool.

Tot slot heeft dit schooljaar binnen SENtrum de innovatie Klimtoren gelopen. Deze innovatie wordt in schooljaar 2023-2024 aangeboden als SPOW-voorziening vanuit sbo De Diamant. Gedurende 20 schoolweken biedt Klimtoren een deeltijd onderwijsplek aan 8 jonge kinderen (4-7 jaar) met nog onvoldoende uitgekristalliseerde onderwijsbehoeften. In een veilige en specialistische kleine onderwijssetting worden de kinderen begeleid. Van daaruit kunnen zij weer de stap maken naar het volledig meedraaien in de eigen klas op de eigen basisschool.

Project 3: Dubbel Bijzonder
Dit schooljaar hebben we veel gesprekken gevoerd en input verzameld om invulling te kunnen geven aan een passend ondersteuningsaanbod voor dubbel bijzondere leerlingen. Dit zijn leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen. We hebben ervaringen opgehaald bij andere samenwerkingsverbanden en een werkgroep ingericht met afgevaardigden vanuit het regulier onderwijs, het gespecialiseerd onderwijs en de zorg. Op basis van alle input en onze eigen ervaringen binnen de voorzieningen Hoogbegaafdheid hebben we besloten dat dubbel bijzondere leerlingen, waarbij geen sprake is van externaliserende gedragsproblematiek, in schooljaar 2023-2024 ook aangemeld kunnen worden voor de voorzieningen van het steunpunt HB. Daarnaast willen we komend schooljaar een aparte voorziening inrichten voor dubbel bijzondere leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek. De aanmeldprocedure gaat van start zodra we een geschikte locatie, en een tweede leerkracht om deze voorziening te draaien gevonden hebben. We houden de scholen hierover op de hoogte. Helpen jullie mee om deze vacature in te vullen? Of heb je zelf interesse om de vacature in te vullen? Kijk dan op https://spow.nl/vacatures/

Project 4: Overgang po-vo
Deze projectlijn richt zich op twee groepen leerlingen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo).

De eerste groep zijn leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs of vmbo BL (al dan niet met leerwegondersteuning). Voor deze leerlingen biedt SPOW in elke dorpskern een Praktijkklas aan. De focus van de Praktijkklas ligt op het praktisch leren door te doen, het vergroten van motivatie voor school, het verkrijgen van een positief zelfbeeld en het voorbereiden op het vo. Leerlingen volgen acht lessen op het po en twee lessen op het vo.

De tweede groep zijn leerlingen die (vermoedelijke) kenmerken van hoogbegaafdheid hebben, hierdoor versneld de basisschool doorlopen hebben en op jonge leeftijd de overstap zullen maken naar het vo. Wat betreft hun sociale, emotionele, metacognitieve en/of executieve vaardigheden is de verwachting dat deze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Met deze extra ondersteuning kunnen zij zich voldoende ontwikkelen om daarna soepel de overstap naar het vo te kunnen maken. Voor deze leerlingen bieden we vanuit het steunpunt HB de voorziening Jonge Uitstromers. In het programma kan gewerkt worden aan executieve functies en sociale, emotionele en metacognitieve doelen, waarbij de focus ligt op het voorbereiden van de leerlingen op de overgang van het po naar het vo.

Zowel de Praktijkklassen als de voorziening Jonge Uitstromers worden in het schooljaar 2023-2024 opnieuw aangeboden. Intern begeleiders zijn inmiddels over de inhoudelijke en praktische invulling en de aanmeldprocedure geïnformeerd. Momenteel staat er een vacature uit voor leerkrachten van een praktijkklas, omdat nog niet voor elke praktijkklas een leerkracht is gevonden. Ook deze staat op https://spow.nl/vacatures/