Update veldprojecten Dekkend Netwerk

09 oktober 2023

In 2021 is het onderzoek Dekkend Netwerk uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan lopen in schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 diverse veldprojecten. Of en hoe deze projecten in het nieuwe ondersteuningsplan terugkomen is op dit moment nog niet duidelijk.

BOSK Taal
Vanaf dit schooljaar bieden we de BOSK Taal aan. Deze wordt uitgevoerd door VierTaal. De BOSK is gericht op NT1-achterstanden, spraak-taalproblemen en taalachterstanden. Alle SPOW-scholen kunnen leerlingen van groep 3-8 aanmelden. De aanmelding, werkwijze en aanpak is gelijk aan de andere BOSK-typen. De BOSK Taal mag op alle aan SPOW verbonden scholen worden ingezet. Ongeacht of er voor so-II problematiek samen wordt gewerkt met VierTaal of Kentalis. De BOSK is niet bedoeld als er een (vermoeden van) TOS is. Deze hulpvragen kunnen worden opgepakt middels consultatie & advies van Kentalis of VierTaal. Overleg vooral met je ondersteuningsadviseur als je een leerling wilt aanmelden.

Initiatief ondersteuning po-scholen bij instroom leerlingen Taalschool Westland in schooljaar 2023-2024
Dit schooljaar stappen veel (voornamelijk Oekraïense) leerlingen van de Taalschool Westland over naar regulier onderwijs. De Taalschool Westland, SPOW, PCPOW, West Openbaar Onderwijs, WSKO en de gemeente Westland lanceren een gezamenlijk initiatief voor alle scholen uit de SPOW-regio om kinderen en leerkrachten bij deze overstap te ondersteunen. Het omvat ondersteuning op schoolniveau, kennisuitwisseling via regio-bijeenkomsten en IB-overleggen, en lezingen over meertaligheid en traumasensitief lesgeven. Een doordacht pakket om leerlingen en leerkrachten soepel te begeleiden bij de overgang van de Taalschool naar het regulier onderwijs.

Jonge kind
Vorig jaar ontstond vanuit de regio Naaldwijk-Honselersdijk het SENtrum-innovatiearrangement, de Klimtoren. We kunnen melden dat deze voorziening i.i.g. dit schooljaar is opgenomen in het SPOW-aanbod. De Klimtoren is ontworpen voor kleuters die vastlopen op de basisschool en biedt deeltijdplekken in een bestaande kleutergroep in het sbo. Het aantal plekken is beperkt. Meer informatie en advies kan bij je ondersteuningsadviseur opgevraagd worden.

Dubbel bijzondere hb-leerlingen
Momenteel zijn we druk bezig met het verder inrichten van de voorziening voor deze leerlingen; denk aan een sollicitatieprocedure voor een tweede leerkracht en het zoeken van een geschikte ruimte. We hopen jullie hierover spoedig verder te kunnen informeren.

Praktijkklas
Dit najaar gaan in 9 van de 11 dorpskernen de praktijkklassen van start of zijn al van start gegaan. De focus van de praktijkklas ligt op het praktisch leren door te doen, het vergroten van motivatie voor school, het verkrijgen van een positief zelfbeeld en het voorbereiden op het vo. Leerlingen volgen acht lessen op het po en twee lessen op het vo.