Update dekkend netwerk en Veldprojecten

18 juni 2024

Taalschool Westland zet ondersteuning voor basisscholen in de SPOW-regio voort in 2024-2025

In het schooljaar 2024-2025 blijft Taalschool Westland alle basisscholen in de SPOW-regio ondersteunen bij de overgang van leerlingen van de Taalschool naar(speciale)basisscholen. Leerlingen en hun leerkrachten worden ondersteund bij deze overgang. Centraal staat het tegemoetkomen aan de hulpvragen van de scholen, onder meer door de kennis, expertise & vaardigheden van de Taalschool-professionals te delen met de reguliere scholen. Dit initiatief, opgezet door Taalschool Westland samen met SPOW, PCPOW, West Openbaar Onderwijs, WSKO en de gemeente Westland, is ontstaan naar aanleiding van signalen uit het onderwijsveld. Eerder berichtten we hier al over in onze nieuwsbrief.
Dit schooljaar organiseerden we expertbijeenkomsten over Traumasensitief lesgeven en Meertaligheid. Ook deelden we veel informatie over nieuwkomers tijdens kennisdeelbijeenkomsten en IB-overleggen en bezochten we leerlingen en leerkrachten op hun vervolgscholen.

In augustus 2024 stromen er ruim 40 leerlingen van Taalschool Westland uit naar basisscholen in de verschillende dorpskernen. De leerlingen zijn toe aan het Nederlandse taalbad op de basisschool, en hebben ondersteuning nodig op verschillende gebieden. Daarom zetten we het initiatief komend jaar voort.
We organiseren opnieuw expertbijeenkomsten en kennisdeelbijeenkomsten over Traumasensitief lesgeven en nieuwe thema’s zoals culturele diversiteit. Ook blijven we deelnemen aan de diverse IB-overleggen en bieden we ondersteuning op individueel schoolniveau. Daarnaast starten we een expertgroep voor taal- en NT2-specialisten en monitoren we oud-leerlingen van de Taalschool.

Begin volgend schooljaar delen we de data van alle bijeenkomsten met jullie.

Ophaalsessies hoogbegaafdheid & subsidie hoogbegaafdheid

In april 2024 zijn er vanuit het samenwerkingsverband drie ophaalsessies hoogbegaafdheid (HB) georganiseerd. Voor twee ophaalsessies waren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren uit het veld genodigd. 19 onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in deze rollen, hebben deelgenomen. De derde ophaalsessie was specifiek ingericht voor de uitvoerders van de HB-voorzieningen. Alle vier de uitvoerders waren hierbij aanwezig. Tijdens de ophaalsessies zijn de activiteiten van het Steunpunt HB kort toegelicht, zijn de mogelijkheden en kaders van de subsidie ‘begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs 2023-2025’ besproken en is er in groepjes input opgehaald rondom vier specifiekere HB-thema’s. Deze vier thema’s waren:

  • De transfer van HB-voorziening naar de stamschool/-groep,
  • (ondersteuning voor) hoogbegaafde groep 7-leerlingen of hoogbegaafde niet-versnelde groep 8 leerlingen,
  • signalering van hoogbegaafdheid bij verborgen groepen,
  • en de behoefte aan voltijd-HB onderwijs in de SPOW-regio.

Vanuit het Steunpunt HB zijn de ophaalsessies ervaren als een erg nuttig en verbindend gesprek tussen onderwijsprofessionals uit het veld en medewerkers van het samenwerkingsverband. Vanuit de deelnemers werd veel waardevolle input ingebracht, daar wil het Steunpunt HB de deelnemers graag voor bedanken. De input wordt nu door de bureaudienst van het SPOW meegenomen bij de verdere concretisering van de plannen voor de invulling van de subsidiegelden. Als deze plannen vastgesteld zijn volgt een terugkoppeling naar het veld, zowel over de precieze inhoud van de plannen als een samenvatting van de uitkomsten van de ophaalsessies.