Wat doet steunpunt HB?

Steunpunt HB ondersteunt scholen in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen geven hier binnen hun school vorm aan. Steunpunt HB kan hier op verschillende manieren in adviseren en ondersteunen. Op leerlingniveau is dit in de vorm van begeleiding op school en in de klas (BOSK). Met de komst van subsidie voor hoogbegaafdheid in het onderwijs is steunpunt HB uitgebreid en zal het op regionaal niveau met scholen werken aan verbetering van onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Vooruitlopend op deze regionale initiatieven tot verbetering van onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid organiseert steunpunt HB in samenwerking met ISW de POVO+klas. Steunpunt HB houdt een ieder via deze website op de hoogte van nieuws, materiaal en een agenda op het gebied van hoogbegaafdheid.

Vragen

Voor vragen rondom leerlingen met hoogbegaafdheid op school kunt u mailen naar steunpunthb@spow.nl.

BOSK HB

Begeleiding Op School en in de Klas HoogBegaafdheid (BOSK HB) is ter ondersteuning van de leerkracht(en). Leerkracht(en) met een of meer leerlingen met hoogbegaafdheid in de klas kunnen in een SOT-overleg (School OndersteuningsTeam) in overleg met ouders, intern begeleider en de ondersteuningsadviseur besluiten om BOSK HB in te zetten. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerkracht(en) kan worden geobserveerd in de klas, een gesprekje met de leerling worden gevoerd en/of vindt alleen een gesprek met de leerkracht(en) plaats. Dit alles is gericht op het versterken van de leerkracht(en), zodat het onderwijs aan de leerling met hoogbegaafdheid verbeterd kan worden.

POVO+klas

In schooljaar 2018-2019 heeft een eerste pilotgroep gedraaid van 15 leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Op de locatie van ISW op de Gasthuislaan in ’s-Gravenzande heeft deze groep een periode van 10 weken op woensdagochtend les gehad van een docent uit het voortgezet onderwijs, ondersteund door een docent uit het primair onderwijs. De lesinhoud is gericht op leren leren, executieve functies en spreekt het creatieve denkvermogen van de leerlingen aan. Het is in het leven geroepen voor jonge leerlingen, die cognitief gezien de overstap naar het voortgezet onderwijs moeten gaan maken, maar daar nog niet alle vaardigheden voor beheersen en waarbij zorgen zijn omtrent de emotionele en/of sociale ontwikkeling. De POVO+klas beoogt te bereiken dat leerlingen kennis maken met het voortgezet onderwijs wat betreft omgeving, manier van lesgeven en huiswerk. Tevens leren ze omgaan met cognitieve grenzen en organisatievaardigheden, zodat ze met meer zekerheid de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Jaarlijks wordt de POVO+klas geëvalueerd op het gebied van vraag en aanbod. Steunpunt HB zal deze voorziening blijven organiseren naar gelang de vraag vanuit het primair onderwijs en zolang dit praktisch mogelijk is.