Voorzieningen hoogbegaafdheid

Vanuit het SPOW bestaan de volgende voorzieningen ter begeleiding van leerlingen en scholen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid.

BOSK HB
Begeleiding Op School en in de Klas Hoogbegaafdheid (BOSK HB) is ter ondersteuning van de leerkracht(en). Leerkracht(en) met een of meer leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van (hoog)begaafdheid, kunnen in een SOT-overleg (School Ondersteunings Team) met ouders, intern begeleider en de ondersteuningsadviseur besluiten om een BOSK HB in te zetten.

Afhankelijk van de hulpvraag kan er geobserveerd worden; leerling gesprekken gevoerd worden en/of zorgpartners worden ingeschakeld. Dit alles met als doel om het onderwijs en het welzijn van de begaafde leerling te verbeteren.

Ontdekwereld (groep 1 tot en met 3)
De Ontdekwereld is gericht op leerlingen die in leerjaar 1 tot en met 3 zitten van het primair onderwijs, kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong laten zien en, ondanks een verrijkt leerstofaanbod op de stamschool, behoefte hebben aan het aanleren van leervaardigheden en/of versterken van het zelfinzicht welke niet geboden kan worden op de stamschool.

In een periode van 8 weken (welke 3x per schooljaar wordt aangeboden) werken leerlingen aan deze doelen, zowel in groeps- als individueel verband. Het uitgangspunt is dat de leerlingen onderzoekend en ontdekkend leren door middel van thematische lessen.

Eureka! (groep 4 tot en met 6)
Eureka! is gericht op leerlingen in leerjaar 4 tot en met 6 die in het primair onderwijs zitten, die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van (hoog)begaafdheid, ondanks een compact en verrijkt leerstofaanbod op de stamschool. De nadruk bij Eureka! ligt bij het aanleren en verstevigen van leervaardigheden en/of zelfinzicht. Denk hierbij aan (de)motivatie, faalangst, versterken van executieve vaardigheden en mindset.

Leerlingen binnen Eureka! werken aan deze doelen, zowel in groeps- als individueel verband. Het uitgangspunt is dat de leerlingen onderzoekend en ontdekkend leren door middel van thematische lessen.

Jonge Uitstromers (groep 7 en 8)
De voorziening Jonge Uitstromers is gericht op leerlingen die in leerjaar 7 of 8 zitten en vanaf groep 3 versneld de basisschool hebben doorlopen. Deze leerlingen hebben op meerdere gebieden een gecompact en verrijkt leerstofaanbod gehad, maar hebben nog extra ondersteuning nodig in het versterken van sociaal-emotionele, metacognitieve en/of executieve vaardigheden om een soepele en succesvollere overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Het uitgangspunt is ook dat de leerlingen gewend raken aan de werkwijze van het voortgezet onderwijs, waarbij te denken valt aan: de manier van lesgeven, het maken van huiswerk en de manier van toetsen.

Binnen de Jonge Uitstromers zijn altijd leerkrachten en/of ondersteuners aanwezig met kennis en expertise van het primair, voortgezet onderwijs en begaafdheid. Daarnaast worden er ook geregeld gastdocenten uitgenodigd om lessen te verzorgen.

Systeembegeleiding
Systeembegeleiding is een teamgericht traject met als doel dat er een doorgaande lijn binnen de school komt in de aanpak van het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen/leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. In overleg met het MT/werkgroep wordt er een plan en doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. Een belangrijk uitgangspunt binnen de systeembegeleiding is dat er een traject op maat is, dus toegespitst op de wensen van de school en dat er een transfer gemaakt wordt naar de dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie over de voorzieningen op het gebied van hoogbegaafdheid kunt u contact opnemen met het steunpunt HB: steunpunthb@spow.nl.