Pilot klankbordgroep gestart

13 april 2023

Afgelopen najaar is de nieuwe governancestructuur van SPOW van kracht geworden. In het verlengde daarvan is besloten om een klankbordgroep in te richten, bestaande uit schooldirecteuren en intern begeleiders. Ze komen periodiek bijeen om primair vanuit het perspectief van directeuren en intern begeleiders input te geven aan het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan onderwerpen als (het evalueren van) het ondersteuningsplan, (knelpunten in) het dekkend netwerk, de invulling van de goed bezochte SPOW-netwerkbijeenkomsten en de samenwerking met ketenpartners. SPOW neemt de opbrengst van de klankbordgroep vervolgens mee in haar beleid en activiteiten.

Officieel zou deze klankbordgroep starten vanaf schooljaar 2023-2024. Ter voorbereiding hebben we besloten om dit schooljaar een ‘pilot-klankbordgroep’ samen te stellen, om alvast ervaring op te doen. Daarnaast geeft dit gelegenheid om, naast o.a. de RvA, RvT en de OPR, ook een afvaardiging van schooldirecteuren en intern begeleiders te betrekken bij het evalueren van het huidige ondersteuningsplan en het schetsen van de contouren van het nieuwe ondersteuningsplan.

De pilot-klankbordgroep is zo samengesteld dat er een evenwichtige afvaardiging is vanuit de verschillende bij SPOW aangesloten besturen, vanuit de vijf samenwerkende (SENtrum-) regio’s, van de drie gemeenten waar SPOW mee samenwerkt en vanuit zowel regulier onderwijs, als sbo, SOIII en SOIV. Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit schooljaar komt de pilot klankbordgroep nog drie keer bij elkaar.