Visie van het SPOW

Passend onderwijs wordt door de leerkracht in de klas vormgegeven. Door samenwerking tussen scholen in het regulier onderwijs en met het speciaal (basis-) onderwijs wordt de ondersteuning van leerlingen gevarieerder en effectiever. Het continuüm van ondersteuning is in verschillende elkaar aanvullende vormen uitgewerkt vanaf de leerkracht in het regulier basisonderwijs tot de zwaarste ondersteuning in het speciaal onderwijs. De kwaliteit van passend onderwijs wordt bevorderd door een verdere professionalisering en een goede monitoring.

Het SPOW staat voor een aantal kernwaarden. Deze waarden vormen de rode draad van ons beleid en ons handelen.

De kernwaarden zijn:

 • Compassie: we voelen ons betrokken en zijn gedreven.
 • Samen: met elkaar geven we passend onderwijs vorm.
 • Oplossingsgericht & Creatief: we creëren flexibele oplossingen, durven vrij te denken en zijn ondernemend.
 • Integraal: we kijken van het geheel naar de delen, we overzien het hele systeem, we verbinden hoofd, hart en handen.
 • Eigenaarschap / Vakmanschap: we geven en nemen de verantwoordelijkheid.
 • Vertrouwen & Betrouwbaar: we vertrouwen elkaar, we hoeven elkaar niet te controleren en we zijn betrouwbaar voor de ander.

Er zijn acht uitspraken geformuleerd om onze missie gestalte te geven.

 1. Wij gaan uit van inclusief-tenzij…. denken. Deze attitude wordt als leidend beschouwd.
 2. De samenwerkende schoolbesturen voeren een actief beleid om het niveau van de kwaliteit van basisondersteuning in de basisscholen te verhogen. Dit doen we door maximaal in te zetten op de professionalisering van de schoolteams.
 3. Binnen het samenwerkingsverband worden speciale voorzieningen vormgegeven in samenhang met de reguliere scholen zodat vrijwel alle Westlandse leerlingen in het Westland, zo dicht mogelijk bij huis, naar school kunnen. Daarbij worden de krachten en de expertise van verschillende ondersteuningsvormen zoals SBO en SO gebundeld.
 4. Een plaatsing in het S(B)O is tijdelijk tenzij de leerling dusdanige ondersteuningsbehoeften heeft, dat een toelaatbaarheidsverklaring voor onbepaalde tijd noodzakelijk is.
 5. Wij dragen zorg voor korte en heldere procedures waarmee extra ondersteuning wordt toegewezen voor leerlingen die dit nodig hebben.
 6. De regie en de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning van de leerling ligt bij de scholen. Het Samenwerkingsverband vervult een ondersteunende rol.
 7. Vanuit een integrale benadering wordt gekeken naar de ondersteuning die leerlingen nodig hebben in de thuissituatie. De gemeenten organiseren deze ondersteuning in afstemming met school en gezin.
 8. De financiële inrichting van het samenwerkingsverband treft een balans tussen de financiering van de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de zware ondersteuning. Door de verhoging van de basisondersteuning zal minder extra en zware ondersteuning noodzakelijk zijn.