Klankbordgroep 2023-2024 (en verder)

23 juni 2023

De afgelopen maanden hebben we, met behulp van de input van de directeuren en intern begeleiders, die deelnemen aan de pilot-klankbordgroep, een voorstel uitgewerkt voor de inrichting van de klankbordgroep in het komend schooljaar. De klankbordgroep heeft als opdracht om het (strategisch) beleid van SPOW te toetsen op bruikbaarheid, nut & noodzaak en de uitvoerbaarheid vanuit het perspectief van schooldirecteuren en intern begeleiders. Aanvullend hebben zij een adviesfunctie; ze geven gevraagd en ongevraagd (beleids-) adviezen namens het scholenveld aan SPOW, vanuit een overstijgend point of view. Aan de klankbordgroep nemen 11 directeuren en/of intern begeleiders deel. Zij vertegenwoordigen; samen het scholenveld en de verschillende onderwijssoorten. Ze zijn voorgedragen door hun schoolbestuur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suleyman Bontenbal, s.bontenbal@spow.nl