GEZOCHT: NIEUWE LEDEN ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

Praat en denk mee over passend onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

Passend onderwijs.
Onze kinderen verdienen de voor hen beste plek op een van onze scholen in of nabij de regio Westland. Als het even kan, gaan kinderen naar het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die daar beter op hun plek zijn. Zo worden ze allemaal optimaal voorbereid op een goede start van hun verdere leven: een vervolgopleiding en een fijne plek in de samenleving. Daar draait het om bij het vormgeven van passend onderwijs. En om dat te realiseren, werken de schoolbesturen met hun scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio is dat het SPOW.

Medezeggenschap: de Ondersteuningsplanraad.
Zoals scholen een medezeggenschapsraad (MR) hebben waarin de inspraak van ouders en personeel is geregeld, zo heeft ook elk samenwerkingsverband sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). De directeur van het samenwerkingsverband wordt tijdens overleggen met die OPR gevoed met thema’s die spelen op de scholen onder de ouders en het personeel. In die ondersteuningsplanraad zitten net als in een MR ouders en leraren (50-50 verdeeld). De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR-en afkomstig te zijn. Momenteel heeft onze OPR enkele vacatures:

  • een ouder-vacature bij PCPOW en bij West Openbaar Onderwijs (voorheen: SOOW);
  • zowel een ouder- als een personeelsvacature bij de Herman Broerenstichting of Stichting De Haagse Scholen (De Strandwacht) en bij de éénpitters (schoolbesturen met één school binnen SPOW).
  • Een personeelsvacature bij WSKO

Wordt u een van de nieuwe leden van onze OPR?

  • Bent u ouder / verzorger van een kind op een school uit het samenwerkingsverband of bent u als personeelslid aan een van de scholen verbonden?
  • Heeft u een open, positief-kritische en constructieve opstelling waarbij we denken in oplossingen in plaats van in problemen?
  • Heeft u kennis van passend onderwijs of de bereidheid om zich daarin te verdiepen?
  • Bent u in staat en bereid om in denken de eigen (soms directe en persoonlijke) betrokkenheid ondergeschikt te maken aan het gezamenlijk belang van SPOW?
  • Bent u bereid om ongeveer 6 keer per jaar met elkaar te vergaderen als lid van de OPR?

Meldt u zich dan uiterlijk 15 oktober (start van de herfstvakantie) aan bij Marina van Os, waarnemend voorzitter van de OPR (m.vanos@daltonschooldeschutse.nl). Voor meer informatie verwijzen wij u naar Medezeggenschap – SPOW. Als u nog vragen heeft, kunt u via de mail contact opnemen met Marina van Os.