Functieomschrijving Ondersteuningsadviseur SPOW

Twee ondersteuningsadviseurs SPOW

Standplaats: Naaldwijk

Binnen het Westland wordt Passend onderwijs vormgegeven door leraren, scholen, besturen, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, externe partners en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW). SPOW is relatief klein (44 scholen) en heeft als beleid om Passend onderwijs zo dicht mogelijk rond de leerling te organiseren. Ondersteuningsadviseurs adviseren het schoolondersteuningsteam (SOT), organiseren bijeenkomsten om ondersteuning beschikbaar te stellen (arrangeren) en stellen toelaatbaarheidsverklaringen op. SPOW heeft ruimte in haar team voor twee ondersteuningsadviseurs, waarvan één kennis heeft van hoogbegaafdheid. Kom jij ons team versterken?

Over de functie

Als ondersteuningsadviseur breng je de ondersteuningsvraag van een leerling in kaart en adviseer je leerkrachten, intern begeleiders en ouders over mogelijke didactische-pedagogische benaderingen. Indien zwaardere ondersteuning nodig blijkt, organiseer je bijeenkomsten met school, ouders en externe partners (SKT, S(B)O) om de benodigde ondersteuning beschikbaar te stellen.
Je beschikt over een aansluitende onderwijsinhoudelijke opleiding op WO-niveau en je hebt ruim aantoonbare ervaring in het begeleiden van leerkrachten, intern begeleiders en teams in het primair onderwijs. Je houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil. Je bent analytisch, proactief, creatief en innovatief en je bent in staat om aan te sluiten bij je gesprekspartners. De functies met ieder een betrekkingsomvang van 0,6 – 1,0 fte zijn ingeschaald in schaal 10 of 11 (conform cao PO OOP) afhankelijk van opleiding en ervaring. Je komt in dienst bij onze organisatie voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat kan je van ons verwachten?

Wij zijn een hardwerkend, samen lerend en gezellig team met passie voor Passend onderwijs. De vraag van de scholen staat bij ons centraal. We bieden je bij de start de nodige begeleiding.

Informatie en vragen

Sollicitaties voorzien van een CV kunnen tot 13 september 2019 worden gemaild naar Roger Meijer, directeur (a.i.) SPOW. Na een eerste screening krijg je bericht of word je uitgenodigd op ons bureau in Naaldwijk. De eerste gesprekken vinden plaats in de laatste week van september. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de procedure.
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze vacature, neem dan vanaf 2 september contact op met Roger Meijer, directeur (a.i.) SPOW, telefoon 0174-642090, mail: r.meijer@spow.nl

Zie de functiebeschrijving bij dit bericht.

 

Functieomschrijving Ondersteuningsadviseur

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Samenwerkingsverband Westland, een samenwerkingsverband voor scholen binnen het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit 39 reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. In totaal bestaat het uit ongeveer 11.000 leerlingen.
De stichting kent een Directeur, een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur (hierna te noemen Bestuur) en een dienst bestaande uit de directiesecretaresse en de ondersteuningsadviseurs. De ondersteuningsadviseur adviseert en ondersteunt scholen bij ondersteuningsvraagstukken, adviseert over de organisatie van onderwijsarrangementen, begeleidt bij de ontwikkeling van de schoolondersteuningsteams en is als eerste deskundige betrokken bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O.

Resultaatgebieden

1. Advisering en ondersteuning van scholen bij ondersteuningsvraagstukken

 • Analyseert de hulpvraag van de school en maakt daarbij een risico-inschatting en een ernsttaxatie
 • Adviseert ten aanzien van de aanpak en de inzet van (extra) ondersteuning;
 • Adviseert het schoolondersteuningsteam (SOT);
 • Adviseert scholen over de verschillende mogelijkheden van extra ondersteuning;
 • Fungeert als sparringpartner voor de directeur en intern begeleider van de school;

2. Ondersteuning bij de organisatie van de extra- en zware ondersteuning

 • Adviseert de school over de kaders en richtlijnen van de toekenning van de extra- en zware ondersteuning;
 • Kent (als tweede deskundige) de zware ondersteuning toe;
 • Adviseert de uitvoerders, school, ouders en andere betrokkenen ten aanzien van de opstelling en de uitvoering van de extra- en zware ondersteuning;
 • Evalueert met de school de opbrengsten van de extra- en zware ondersteuning.

3. Beleidsontwikkeling

 • Neemt deel aan de teamvergadering van de centrale dienst;
 • Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband
 • Onderhoudt contacten met de zorgregisseurs van de Gemeente en externe organisaties;
 • Reflecteert op processen in de (basis)school en het samenwerkingsverband en vertaalt dit in beleidsadviezen.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: de toekenning van de zware ondersteuning, het analyseren van de hulpvraag van de school en het maken van een risico-inschatting en een ernsttaxatie, de ondersteuning van de verbinding van de school met de (preventieve) jeugdzorg.
 • Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen en beleidslijnen van het samenwerkingsverband.
 • Verantwoording: aan de directeur van het samenwerkingsverband over de advisering en ondersteuning aan scholen bij ondersteuningsvraagstukken, de ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de extra- en zware ondersteuning en de begeleiding van de schoolondersteuningsteams.

Contacten

 • met de directeur en intern begeleider van de school over de hulpvraag om te adviseren en te informeren;
 • met de schoolondersteuningsteams over de onderwijsbehoeften van leerlingen om te informeren en af te stemmen;
 • met ouders en schoolleiding over de inhoud van een passend arrangement om te adviseren en afspraken te maken;
 • met andere lokale schoolondersteuners over de ontwikkeling van beleid binnen het samenwerkingsverband om afstemming te verkrijgen.

Functie-eisen

 • WO opleiding psychologie of (ortho-)pedagogiek met diagnostiek aantekening en bij voorkeur specialisatie schoolpsycholoog;
 • In het bezit van rijbewijs B en auto;
 • Kennis van (en bij voorkeur ervaring in) het primair onderwijs.

Competenties

1. Competenties geestelijke jeugdgezondheidszorg:

 • Kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychopathologie, ontwikkelingsstoornissen en specifieke leerproblemen (bv. dyslexie, dyscalculie).
 • Kennis van en vaardigheden in signalering (individueel- , groeps- en schoolniveau) en in diagnostiek (HGD), inclusief wetenschappelijk verantwoorde besliskunde/diagnostische besluitvorming.
 • Kennis van en vaardigheden in hulpverlening, behandeling en evidence-based therapie
 • (gedragstherapie, CGT, speltherapie, vaardigheidstrainingen) op het gebied van leer en sociaal-emotionele problemen.
 • Kennis van de kaart van de Jeugdzorg en de GGZ en in staat zijn door te verwijzen naar en af te stemmen met alle ketenpartners in de Jeugdzorg en GGZ.

2. Competenties onderwijsbegeleiding (leerling- en systeembegeleiding):

 • In staat zijn kennis en vaardigheden op het gebied van signalering, diagnostiek en behandeling te vertalen naar toepassing in de onderwijs- en opvoedingscontext.
 • In staat adviezen en activiteiten van de schoolondersteuner zoveel als mogelijk gericht op een preventieve, (ortho-)pedagogische en onderwijskundige aanpak te richten;
 • In staat zijn de advisering te richten op het leereffect voor de school/het team (systeemgericht);
 • Kennis en vaardigheden om gecombineerde onderwijs- en zorgplannen voor leerlingen en leerkrachten op te stellen en bij de uitvoering een coördinerende rol te spelen.
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van preventieve zorgactiviteiten op groeps- en schoolniveau voor wat betreft initiatie, adoptie en implementatie.
 • Kennis van onderwijs en het onderwijsbestel en van vigerend onderwijsbeleid.
 • Kennis van de taak, organisatie en werkwijze van de scholen in het samenwerkingsverband;
 • Kennis van didactiek en didactische werkvormen, van curriculumontwikkeling, van instructie en klassenmanagement en van onderwijsleerpsychologie.
 • Kennis van onderwijsmethoden, orthodidactiek en specifieke programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie.
 • Begeleidingsvaardigheden: consultatie, consultatieve leerlingbegeleiding, coaching, procesbegeleiding, training.
 • Kennis en vaardigheden met betrekking tot het ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijsvernieuwingen op het gebied van (gesystematiseerde) leerlingenzorg. Veranderingen kunnen initiëren, stimuleren, implementeren en begeleiden.
 • Kennis met betrekking tot culturele diversiteit, vaardigheden met betrekking tot het omgaan met verschillen en de implicaties die dit heeft voor onderwijs en instructie.

3. Overige competenties:

 • Stelt de vraag van alle betrokkenen centraal;
 • Werkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken, Handelingsgerichte diagnostiek en daaruit voortvloeiend vanuit de richtinggevende principes van Handelingsgericht Integraal Arrangeren;
 • Kennis met betrekking tot beroepsethiek, doorgronding daarvan en toepassing in de praktijk.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: samenwerken, leiding geven, organisatievermogen, organisatiebewust handelen, overtuigingskracht, klantgerichtheid, commercieel inzicht, schriftelijk en mondeling communiceren, flexibiliteit.
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van ICT
 • Stelt zich onafhankelijk en objectief op;
 • Creëert een sfeer van evenwaardigheid / gelijkwaardigheid en openheid;
 • Is alert op tendensen en kan contextgevoelig adviseren en beoordelen.