Passend onderwijs en taak SWV

De algemene doelstelling voor een samenwerkingsverband  is wettelijk vastgelegd: “Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. “ (uit: Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2).

SPOW heeft deze doelstelling vertaald in de volgende missie:

“Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland brengt samenwerking tussen alle betrokkenen (besturen, scholen, teams, gemeenten, ondersteuningsadviseurs) tot stand en onderhoudt deze, teneinde inclusief onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is gespecialiseerd onderwijs beschikbaar in de regio Westland waardoor voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek, zo thuis nabij mogelijk gerealiseerd wordt.”